Privacyverklaring Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam Kralingen

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Rotterdam Kralingen, hierna ‘’wij/ons/onze’’, verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Contactgegevens

Christelijke Gereformeerde Kerk Rotterdam Kralingen

Jeruzalemstraat 95

3061 GM Rotterdam

scriba@cgkkralingen.nl

010-452 50 53

Toepasselijkheid

De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op of via de website https://www.cgkkralingen.nl/ en de verwerking door de geadresseerde.

Verwerking van uw gegevens

Op het contactformulier van bovenvermelde website wordt gevraagd de volgende persoonsgegevens in te vullen:

  • naam en voornamen c.q. voorletters;
  • e-mailadres;
  • door u verstrekte gegevens.

Op het algemene deel van de website worden geen persoonsgegevens van gemeenteleden gepubliceerd, alleen wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een functie binnen de plaatselijke gemeente. Hierin wordt getracht een zorgvuldige afweging te maken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van e-mailadressen met als domeinnaam cgkkralingen.nl.

Foto’s van kerkelijke activiteiten worden niet op de website geplaatst. Mocht dit in de toekomst wel gebeuren, dan zal dit zoveel mogelijk in een beveiligde omgeving geplaatst worden en alleen met toestemming van betrokkenen.

Doel van de verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.

Om die reden worden er ook persoonsgegevens die zijn opgegeven via de contact pagina, gedeeld en uitgewisseld. Persoonsgegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor administratie, opvolging van het contact, etc. Hiervoor hebben wij een gerechtvaardigd belang. Wij kunnen alleen contact met u opnemen wanneer wij uw contactgegevens hebben. Hier hebben u en wij baat bij.

Uitzending kerkdiensten

Kerkdiensten kunnen live worden gevolgd via www.kerkomroep.nl. Gearchiveerde diensten zijn op het openbare deel terug te luisteren via de website www.kerkomroep.nl.

Publicatie kerkblad

Op de website https://www.cgkkralingen.nl/ wordt een uitgave van het kerkblad gepubliceerd waarin persoonsgegevens zijn vermeld van personen omdat dit nuttig is in verband met het uitoefenen van hun functie binnen de gemeente. Gevoelige persoonsgegevens zijn verwijdert. 

Beveiliging persoonsgegevens

De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De persoonsgegevens die zijn ontvangen via de website, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacyrechten

Onder de AVG heeft u verschillende rechten. Zo heeft u het recht om inzage te verkrijgen in de van u verwerkte persoonsgegevens. U kunt dit verzoek schriftelijk indienen, waarna wij uw verzoek binnen één maand zullen behandelen.

Daarnaast heeft u het recht om correctie of (in bepaalde gevallen) verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens en heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Ten slotte heeft u het recht om (in bepaalde gevallen) uw persoonsgegevens over te dragen, bijvoorbeeld aan een andere kerk.

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de plaatselijke gemeente van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Een dergelijk verzoek wordt binnen 1 maand behandeld.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.

Wilt u van een van deze rechten gebruikmaken of heeft u andere vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens? Neem dan contact op met de contactpersoon AVG, de scriba van onze gemeente.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Websites van derden / links

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Clickgedrag en cookies

Tijdens uw bezoek aan de website wordt enige informatie verzameld over de hard- en software van uw computer. Het gaat daarbij om uw IP-adres, browsertype, domeinnaam en toegangstijd. Deze informatie wordt gebruikt voor analyse om de website te verbeteren. Deze gegevens worden door de meeste websites vastgelegd en blijven anoniem.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer u zich via de website kenbaar maakt en een vraag wilt stellen via het contactformulier, zal gevraagd worden naar uw naam, uw e-mailadres, het onderwerp en uw vraagstelling. Deze gegevens zullen niet met derden worden gedeeld of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Rotterdam, maart 2019.